ಜುಲೈ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಪರಿಸರ್ ಅನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಆಯೋಗಾ ತರ್ಫೆನ್, ‘ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ರುಜಾಯ್ಚಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನರ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಪರಿಸರ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರತನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚಿ ಮೊಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ‘ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್’ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ರಾಂದ್ವಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಫಳಾಂ, ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಶಿಂ ವಾಡೊಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಾಗೊವ್ನ್ ಆದಾಯ್ ಕಸೊ ಜೊಡ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ. ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಾತಿಂ, ಭಿಂ, ಝಡಾಂ, ಉದಾಕ್, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಝಾಡಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ. ತಿಂಯಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ‘ಪವರ್ ಪೊಂಯ್ಟಾ’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿವರಿಲೆಂ. ಝಡಾಂಕ್ ಕಿಡೊ ಯಾ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖಂಚೆ ವೊಕಾತ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೊಬೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟೈಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಕಿಂ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ತಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಫಳಾಂಚಿ ಝಡಾಂ ಬಹುಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಗ್ನೆಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವಿವಿದ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿ ಫಳಾಂಚಾ ಝಡಾಂಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಶನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಸಬಾರಾಂನಿ ಜೊಡ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators