ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಯೊನಾ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.  ಸುರ್ವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವುನ್ ಫುಲಾ ಅರ್ಪಿಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಯೊನಾ ಡಿಸೋಜನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ದುದಾಂತ್ ನೊವೆಂ ಭರ್ಸಿಲೆಂ.  ಆನಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ತೆಂ ಸೆವ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸಮ್ ಹೊಮ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರದರಾನಿಂ  ‘ವನಮಹೋತ್ಸವ’ ಮಳ್ಳೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೊ.  ಶೆಲ್ಡನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ನ್ರತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲೆಂ.  ಜೆಜು ಮರಿ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಮಿ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಹಾಣಿಂ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕೆಲೆಂ.  ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಕಾ ಪತ್ರಾವೊ ಅನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೇಜಸ್ ಇಮ್ಮಾನುಯೆಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರುಜಾಯ್ಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಗ್ಲಾಡ್ಸಮ್ ಹೋಮ್ ಹಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಅಚರಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.  ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಫೆನ್ಸಿಫೆಟ್ ತಶೆಂಚ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ಏಲಾಂ ವಿಶಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ವೀಣಾ ಸಲ್ಡಾನಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೊಚಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲೆಂ.  ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators