ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್, ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವ್ಹರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಯಾಕಿರಣ್ (ಜನತಾ ಕೇಂದ್ರ) ಕಾನ್ವೆಂಟಾಂತ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ.  ಸುರ್ವೆರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಗ್ನೆಲ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರುನ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ವಿ. ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ವಿ. ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್, ನೊವೆಂ ಭರ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೆವ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೇನಿಯಲ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಹಾಕಾ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊಚಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್, Birthday ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ Cake ಆನಿ Juice ವಾಂಟ್ಲೊ.   Housie Housie  ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.  ತಾಣಿಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ  ಫೆನ್ಸಿಫೆಟ್ ತಶೆಂಚ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ಏಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.  ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶೈಲಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎವ್ಲಿನ್ ರೋಚಾ ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲೆಂ. 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಚರಣ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 42 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators