ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸ್ಥಾಪನೆಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ 1972 ಇಸ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ 2022 ಇಸ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಸಹಮಿಲನ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 11: 30 ವ್ಹರಾರ್ ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಜಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿಂ 21 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಅಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಸಿರಿಲ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ  ಆನಿಂ  ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್  ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್  ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸಂತೋಸ್ ಚಡಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸೆವೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್  ವೆದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಪೀರಿಯಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators