ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಆಯೋಗಾನ್ ‘ಅಸಂಘಟಿತ್’ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಅಸಾ ಕರುನ್ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾರ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 40 ಜಣಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜಮಾತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮೊಗಾಳ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಭರಿತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಒಸ್ವಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ‘ಅಸಂಘಟಿತ್’ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಲಾಭ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ತುಮಿ ಫೊನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ ತಿತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ರುಜಾಯ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಖಳ್ಮಿತ್‍ನಾಸ್ತಾ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಒಸ್ವಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators