ಎಪ್ರಿಲ್ 08 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಹಾಣಿ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಗೀತ್ ‘ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಮಹಾಸ್ತುತಿ’ ಜಳ್ತ್ಯಾ ವಾತಿ ಸವೆ0 ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸೆವಾಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನಿ ಭೋವ್ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್, ‘ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ಸತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೊ ದೆವಾಚೆ ಉದಾರ್ಥ್ ದೆಣೆಂ. ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಸಾಂತೊಸ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್, ಜೆಜುಕ್ ಖರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more photos Click here: https://www.rosariocathedral.org/notice-board/photo-gallery/737-2023-3

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators