ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ 9 ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 7 ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೀಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಖಾಲ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥನಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ರೆ sಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೆಜಸ್, ಆ್ಯಂಟನಿ ವ್ಯಾಡಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೆದಿರ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬಸ್ಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಚರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾಚ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾಲ್ಗಾಡೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅಂಜೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಅಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಾವಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಮೆಂಟೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ಮೆಮೆಂಟೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಕುಟಾಮ್ ಡ್ರಾ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಜೇತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ – ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜಿಲ್ ಮಿನೆಜಸಾನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾಲನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ, ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ದಿಲೊನ್ ಫುರ್ತೊದೊನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವೆಳಿಂ ನೃತ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಖೆಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಶುಭಾಶಯ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ಖಾತಿರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಮ್ಹಣನ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಂತೋಸಾನ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣನ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕಾಕ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್, ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಅಪೆÇವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್, ಸುದಾರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ ಅನಿ ರುಜಾ0iÀiï ಮಾಯೆುಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಸಾಂ ಇನಾಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಬರೆ ಮಾಗೊವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಕಾಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಇಗರ್ಜೆರ್ ಸಾಂ. ಇನಾಸಾಚಿ ವೆದಿ ಸೊಬಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಕೇರಿಕ್ ರಾತಿಕ್ 8 ವರಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators