2023 ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ. ರಿತಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಚಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹಲಿಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚಾ 5.00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಸಹ ಮಿಲನ್ ದಿಯಾಕಿರಣ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಾಂತ್, ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ವಸ್ತೆಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೋಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೋನ್ ಹಾಂಕಾ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ Prayer Dance ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆಮಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶಿರ್ವಾದಾ ಮಾಗ್ಲಿ.

ಆದ್ಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಆಗ್ನೆಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಚ್ ನಟ್ಕುಳೊ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಕ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚಿ 5 ವರ್ಸಾ ಆಚರಣಾ ಕರ್ಚಾ ವಿಜಯ್ ಆನಿ ಸುನಿತಾ ಹಾಂಕಾಂ ಫುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಠೈಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೋಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶುಶ್ರೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ರುಸಾರಿಯೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಮೆಳೊನ್ 125 ಜಣಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಶಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಸಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators