Feb. 25, 2018: "Catechism Day" was observed on February 25 at Rosario Cathedral with zest and devotion. It initiated with the Eucharistic celebration presided over by Fr Vijay Machado, director of Mangala Jyothi and Fr J B Crasta, the Rector of Rosario Cathedral. A meaningful homily was preached by Fr Vijay Machado accentuating the values said, “We need to grow in our faith. We need to have information, and transform ourselves so to be like Jesus to transfigure and become an adored child of God.”

 

 

 

 

 

Cultural extravaganza followed the Eucharistic celebration. Fr J B Crasta, Rector of the Cathedral was the president of the function and Fr Vijay Machado was the chief guest and other dignitaries were C J Simon Vice-president, Elizabeth Roche Secretary of the Parish Council, Fr Anil Fernandes Assistant Parish Priest, Fr. Vincent D’Souza Animator of YCS and Sr Lidwyn Pinto Coordinator of Catechism.

The programme commenced with an invocation by Class 9 students. Gospel value based action songs were effectively enacted by Classes 1, 2 and 3 students highlighting the values of love, life to be imbibed by all the faithful.

Dance is the hidden language of the soul. Scintillating dances of Classes 4, 5 and 6 competently brought out the mission of Jesus and prayed for the all the missionaries. Respect for the elders was proficiently brought out by Altar Boys and YCS. Keeping in mind the theme of Mangaluru Diocese – Year of Rosary, students of Classes of 7 and 8 put up a motivating skit on the importance of Rosary in familial life.

 

 

 

 

 

Prizes were then disseminated to the deserving students in catechism exam, quiz, full attendance and games. Experiences were shared meaningfully by Flossy D’Souza and Callistus student of Std X.

In his revitalizing message, the Chief Guest Fr. Vijay Machado encouraged the parents to guide the wards in faith formation. Fr J B Crasta, President of the function in his message thanked all the parents and teachers for the trouble taken during the year to build communities of faith. The programme was compered by Ruann of Class IX and Rollen of Class X. Fr Anil issued the message of thanks and Sr Lidwyn Pinto welcomed the gathering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Photos...

 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೆಜುಬರಿ ಕಶೆಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಚಾದೊನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಚ್ಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 11.00 ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. “ಮಾಗ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ತೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತುಜೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ತೆಂ ತುಂ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಗ್” ಖ್ಯಾತ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನೃತ್ಯ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ನಾಚಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆವಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಜಾನಪದ್ ನೃತ್ಯ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಿಶನರಿ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಉತಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ವರಸ್ ಪಾಚಾರ್ಲಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುನ್ ತೆರ್ಸಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ತಸ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಶಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋಸ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಚಾದೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ. ಜೆ. ಸೈಮನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಡ್ವಿನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಬಾಪ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಚಾದೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಕಸೊ ಘಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ವಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಸದಾಂನಿತ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕ್ವಿಜ್, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ರುವ್ಯಾನ್ (9 ವರ್ಗ್) ಆನಿ ರೋಲನ್ (10 ವರ್ಗ್) ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಡ್ವಿನಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ  ಫಾ| ಆನಿಲಾನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators