2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾರ್ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ, ಸಿ| ಲವೀನಾ ಅನಿತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ದೊತೊರ್ನೆಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚಡಿತ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, Audio Visuals ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪಳೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಾಂಜಂತ್ರ್ ವಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators