Print

2018 ಜುಲಾಯ್ 08 ತಾರಿಕೆರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಚೆಸ್ಸ್ ಆನಿ ಕೇರಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. 18 ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿ 10 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿಮೇಟರ್ ಸಿ| ಸೆಲಿನ್, ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ರೆಫ್ರಿಂನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಪೆÇ್ಲ. ಚೆಸ್ಸ್ ಆನಿ ಕೇರಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆ ವಿಜೇತ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್.

ಚೆಸ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
(18 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್) ಪಯ್ಲೆಂ: ರೈನರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೂಬನ್
(18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್) ಪಯ್ಲೆಂ: ಲಿಯಾಂಡರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೋಶನ್

ಕೇರಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ
ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ
ದುಸ್ರೆ ಸ್ಥಾನ್: ರೀವನ್ ಆನಿ ಜೋನ್