ದಾಕ್ಟುಲೆ ಮಾಣ್ಕುಲೆ ಸೆವಕ್

Altar Servers

2013-14 ವರ‍್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಆಸಾತ್:

ಸಚೇತಕ್              :    ಬಾಪ್ ಅಮಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                 :    ಎಬೆನ್ ಅಂಬ್ರೊಜ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್            :    ಆರನ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ           :    ಮೆಲ್ಡನ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    :    ಅನುಶ್ ನೊರೊನ್ಹ
ಖಜಾನ್ದಾರ್            :    ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ


Animator    :    Fr Amith Rodrigues
President    :    Eben Ambrose
Vice President:    Aaron D’Souza
Secretary    :    Meldon D’Souza
Treasurer    :    Alwyn D’Souza
Games In-Charge:    Anush Noronha

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators