ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ

Eucharistic Ministers     

Sr. Antony Mary UFS            
Sr. Lydia UFS                                    
Sr. Benny Correa UFS        
Sr. Veena Quadros AC   
Sr. Maria Reetha AC            
Sr. Sophie CJM
Sr. Dorothy A. C.   
Sr. Lavina Anitha A. C   
Sr Preema A C           
Sr Priya A.C.

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators