ಶಿಕ್ಷಕ್-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ 

Sunday Catechists

Coordinator: Sr. Antony Mary UFS 
Celine Rego
Doreen Fernandes   
Femina Pais
Jovita Sequeira   
Lilly D’Souza           
Lilly Lobo
Reshma Rodrigues   
Sr. Dorothy A. C.   
Sr. Lavina Anitha A. C   
Sr Preema A C           
Sr Priya A.C.   
Sr. Saritha UFS   
Sr. Celine UFS

Latest News

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators