Welcome to Rosario Cathedral

Church of Our Lady of Rosary of Mangalore or Rosario Cathedral is a Roman Catholic cathedral in the Roman Catholic Diocese of Mangalore, dedicated to Our Lady of the Rosary. It was the first Roman Catholic church in the Canara region.

Bishop's Message

IMAGE My Dear Brothers and Sisters,I am glad to know that the Cathedral Church is hosting its own website. Read More...

Parish Priest's Message

IMAGE Dear Friends,Greetings from Cathedral Parish !I am very glad to write a few lines as we... Read More...

Mass Timings

Sundays
6.30 a.m : Malayalam
8.00 a.m : Konkani – Community Mass
9.15 a.m : Konkani – Children’s Mass
10.15 a.m: English... more ...

Novena Timings

Top News

IMAGE ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ದೀಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್... Read More...
IMAGE ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್
ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ... Read More...
IMAGE ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
2018 ಆಗ್ತೊಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಅಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ... Read More...
IMAGE ಸಂತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2018... Read More...
IMAGE ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್
ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ, ರುಜಾಯ್... Read More...

Programmes for the 450 Years' Jubilee

UPCOMING EVENTS

 

 


Pope FrancisMost. Rev. Aloysius Paul D'Souza
Bishop of Mangalore


 
V. Rev. Fr. J. B. Crasta
Parish PriestFr Flavian Rajkiran Lobo
Assistant PriestFr Rocky Fernandes
Principal - Rosario CollegeFr. Victor D'Souza
Principal - Rosario PU College


 

 

 

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators