ಆಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2017: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗಿಂನಿ ಫುಡೆಂ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧೈಯ್ರ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಯೆವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್, ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಚ್ಯಾಕಾಲ್, ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೊ.

 

ಸುರ್ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ಮೊಂತೇರೊನ್‍ ಬರೊಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ತುಮಿಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಡವ್ದಿಂ ಮ್ಹಣನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊಂ ವಿಭಾಗ್ 1 ಥಾವ್ನ್ 4 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ 8 ಥಾವ್ನ್ 10 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚೊ ಚವ್ತೊ ವಿಭಾಗ್ 16 ಥಾವ್ನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್.  

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ, ಬುದ್ವಾರಾ ದನ್ಪರಾಂ 2.30 ವರಾರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣನ್ ವಾರಾಡೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಸಭೆರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

 

ಫಲಿತಾಂಶ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

ವಿಭಾಗ್ I    -     1 – 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ :

ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್    : ಸ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್    : ಸ್ಟೇಲನ್ ಜೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ II    -    5 – 7ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್     : ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್, ಸಾಂ. ರೀಟಾ ವಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್    : ಪರ್‍ಪೇಕ್ಚುವ ಪಿರೇರಾ,

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಅಕೇರಿಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಿಲಾ ಡಿ. ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators