ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2017: ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಶ್ವಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಯುವತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಸ್ಟರ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಥಾವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಹೇಶ್ವಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಆ್ಯಸ್ಟರ್ ತಾವ್ರೊ

ಯುವತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

 

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators