ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗಿಂನಿ ಫುಡೆಂ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧೈರ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್, ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕಾಲ್, 2018 ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ / ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್‍ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ವರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಭೆಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.

ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ತುಮಿಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಡವ್ದಿಂ ಮ್ಹಣನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ / ಕನ್ನಡ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊಂ ವಿಭಾಗ್ 1 ಥಾವ್ನ್ 2 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 4 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಭಾಗ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಚವ್ತೊ ವಿಭಾಗ್ 8 ಥಾವ್ನ್ 10 ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚೊ ಪಾಂಚ್ಬೊ ವಿಭಾಗ್ 16 ಥಾವ್ನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್.

ಪ0iÉ್ಲುಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಂ ದನ್ಪರಾಂ 2.30 ವರಾರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸಭೆರ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಫಲಿತಾಂಶ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018
ವಿಭಾಗ್ I - 1 – 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ :

ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ನಿತಾಶಾ ಡಿಸೋಜ, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ಕಿಯಾನಾ ವಾಸ್, ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ದಿಲೊನ್ ಪುರ್ತಾದೊ, ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ II - 3 – 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ :
ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ರೆನಿಶಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ಅನೊರಾ ಡಿಸೊಜ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
ಫಲಿತಾಂಶ್ – ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018

ವಿಭಾಗ್ III - 5 -7ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್:
ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ಸ್ಲ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ರಿಯಾನ್ ರೀಮಾ ಮೊಂತೇರೋ, ಸಾಂ. ಅಂತೋನ್ ವಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ IV - 8 -10 ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್:
ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ತೇಜಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡೊ

ವಿಭಾಗ್ V - 16 -28 ವರ್ಸಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂಕ್:
ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ : ಸರಿತಾ ಎಫ್, ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ

ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠ0iÉ್ಲುಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ. ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ. ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators