ಜುಲಾಯ್ಚ್ಯಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೊ “ಏಯ್ಮ್ 2018” ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ವೆದಿಚೆರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ದಿಸಾಚೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ| ಅಜಿತ್, ಡಾ| ರೆನಿಟಾ ಆನಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊನಿಸ್ ಉಜಿರೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಉಲೊವ್ನ್ “ಯುವಜಣ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಬರೊ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 30 ಜಣಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಡಾ| ಅಜಿತ್, ಡಾ| ರೆನಿಟಾ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಹಂತಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದಿಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನಾ ವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೇಸನ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators