ಜನವರಿ 21, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ, ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ 23 ಜಣಾಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 43 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್  ಕಾಫಿ ಫೊಳಾರಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ  ಕೆಲಿ. 9.00 ವೊರಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ವರಸ್ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

1.00 ವೊರಾರ್ ದೇವ್‍ಮಂದಿರಾಚಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಾಕ್ ವೊಸೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊ.

ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಕೆಲೆಂ. 5.00 ವೊರಾರ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators