News & Pics: Fr Anil Fernandes


ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿದುಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸ0ಭ್ರಮ್ – ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾ0-ಮರ್ಣಾಚೊ ದೀಸ್.  ಹೊ ದೀಸ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ವರ್ಸಾ0ತ್‍ಚ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಗ0ಭೀರಾಯೆಚೊ.  ಎಪ್ರೀಲ್ 30 ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾ0ವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ 11 ವ್ಹರಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಿಲ್ ಫೆರ್ನಆಂದ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ್ ಹಾಂಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ವಿಶೇವಾಚ್ಯಾ ಆಲಾರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್  ಮೌನ್ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜ್ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ, ರೆಕ್ಟರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಜೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೊ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಸ0ಸಾರಾಚಾ ಎಕ್ವಟಾ ಪಾಸತ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿ0 ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಲೆ0 ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾ0 ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣಿ0 ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ.

ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಭಜನ್ ಕರ್ನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸೆರೆಮನಿಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಂಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಖುರಿಸ್- ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, 2,000 ವರ್ಸಾ0 ಆದಿ0 ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊ0ಗ್ರಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ತಾಚಾ ಶಿಸಾ0ನಿ ದೆ0ವವ್ನ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೊ  ಸ0ಪ್ರದಾಯ್ ಚಲ್ಲೊ.  ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾ0ತುನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾ0ತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರೆಲಿಕೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾ0ವಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಜು ಥ0ಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators