2018 ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಹಾಣಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ ಆನಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಪಿ ತಾವ್ರೊ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಕ್, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕಾಜೆ. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ.  ಕೇವಲ್ ಬೂಕಾಂತ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಪಾವನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜ್ಞಾನ್‍ಯೀ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಯ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸರ್ವ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

 

 


ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ತಾವ್ರೊ ಹಾಣಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ದವರ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
 
ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಗರ್ಜೆವಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯಾ 12 ವಿದ್ಯಾಥಿಂಕ್ (ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಆನಿ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್) ಒಟ್ಟು ಐವಜ್ ರೂ. 49,000/- ಆನಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ (ಕೆ.ಜಿ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾನ್) 22 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಒಟ್ಟು ಐವಜ್ ರೂ 77,500/- ವಿತರಣ್ ಕೆಲೊ. ದೊನೀ ಸಭೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊನ್ ಆನಿ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೇವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators