2019 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನಾಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಂಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators