ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಣಿಯಾರ್ಯಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 21 ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ  ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆರಾಧಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಸಂಪ್ಲಿ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators