11.03.2018 ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್

1.    ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ರೆತಿರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ’ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ಆನಿ ಗಾಯನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್.

2.    ಆಯ್ಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.  

3.    ದಾನ್:

-    ನಾಂವ್ ನಾಕಾ, ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ರು.2000/-
ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ತಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

4.       ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ :

-    ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂ ರಿತಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಮೋಂತೆರೊ ಘರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವ್ಹರಾರ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
-    ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವ್ಹರಾರ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಘರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಮಾಡಾಂವಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
-    ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್, ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರಾಧನ್, ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.
-    ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಚುನಾವಣ್ ಆಸಾ, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ವೊಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಲೆಂ.

5.    ಹೆರ್  ವಿಶಯ್:

-    ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ನಿತಳಾಯ್ - Maintenance of the church. ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ-ಸಾಂಜೆಚಿ ಮಿಸಾಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಧುಂವ್ಕ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿ 9.00 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 12 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಿಯಿ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.
-    ಸಂದೇಶಾ ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ರಜೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ Music, Dance and Art ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಸಾತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆಯಾಂತ್.
-    ಆನ್ವಾಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.
-    ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್.


11.03.2018 FOURTH SUNDAY OF LENT

1.     Donation towards the Church:

-    A donor from St Peter Ward Rs 2000/-
We thank the donor for her generous contribution.  May the Queen of Holy Rosary bless their family.

2.    Programmes of this Week:

-    Monday, Mass for the sick, at St Rita Ward at Robert Monteiro’s house at 5.30 p.m.
-    Wednesday, Mass for the sick, at St Antony Ward at Antony D’Silva’s house at 5.30 p.m.
-    Next Friday’s Adoration and Sunday liturgy is animated by the members of the St Joseph Ward.
-    Next Sunday after 8.00 O’clock, mass there will be general election of Catholic Sabha.

3.    Other Matter:

-    From this Monday to Friday the church will remain closed for annual maintenance work. Week days masses will be held in the mini hall. Those who are willing to offer their service to clean the church on Friday from 9.00 to 12 pm are most welcome.
-     Summer courses are available in Music, Dance and Art at Sandesha. More details are on the notice board.
-     A reminder: Those who have not paid the church annual dues for the year 2017-2018, they are requested to pay by the end of this week.
-    Assistant parish priest will be out of station from this Monday to Thursday.

 

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators