2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟು 110 ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಅಶೆಂ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 130 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವರಾರ್ ಕಾಫಿ - ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಖಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಚಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೊಕ್ತರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡಾ. ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಗುಲೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠೊವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್, ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಭೆಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಾ. ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ್ ತಾಂಚಿ ಕುಡಿಚಿಂ ಆನಿ ಮತಿಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಕಶೆಂ ಜೀವನ್ ಸಮತೋಲನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ತಿಣೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಭರಿತ್ ರೀತಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇನ್ ರೊಜಾರಿಯೊನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಲ್ವದೊರ್ ಡಿಸೋಜ, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹಾಂಕಾ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೊರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಫ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತೌರೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನೃತ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ನೃತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators