ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2018 ಅಗೊಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. 46 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ವಿಷಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಚೆರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ 1-2, 3-4, 5-8, 9-10 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ವಿಂಗಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 11.30 ವರಾರ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಂಪೆÇ್ಲ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators