ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ದೀಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಯುವ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೋಲ್ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಹಾಸೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಲೂರ್ಡ್ಸ್, ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ಸಾಂ ಇನಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಂ ರಿತಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆ. ವ್ಹರವ್ಣೆಗಾರಾ ಮಧೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಚಡ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂ ರಿತಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂ ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣಿಂ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಒಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ.ಜೆ ಸೈಮನ್ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators