“ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಏಕತೆ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಖಾಲ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾವ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಸಾ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಬೋಳಾರ್ ಫೆರ್ರಿ ರೋಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಬತ್ತೇರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪೆÇವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 250 ವಯ್ರ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ಡಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಬ0iÉ್ಲುಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಪಿ. ಯು. ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳುರು ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿ.ಜೆ. ಸೈಮನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೂದಾಯೆಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾಲ್ಗಾಡಿ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಫುಡ್ತಾದೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ಬಸ್ಕಾಂ ವೆದಿರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪವರ್ ಲಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ದಿಪ್ತಿಕಾ ಜೆ. ಪುತ್ರನ್ ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ವಾಡ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾಂ ಸವೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊ ಆನಿ ಕುಮಾರಿ ಸೋನಿಯಾ ಸೇಂಡ್ರಾನ್ ಸಭೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಮೊಹನ್ ರಾಜಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಉಲೈಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಚಾರುಂದಿ ಮ್ಹಣನ್

ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಠವ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾನ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂ, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಕೊರ್ಪರೇಟರ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಕವಿತಾ ವಾಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಠವ್ನ್ ನತಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತಕ್ಲೋಸಾಚಿ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾ0iರ್Éುಂ ಅಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಅಸಾ ಕರ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಸಭೆರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿರ್ “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ” ಮ್ಹಳ್ಳೊಂ ರೂಪಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂತ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂತ್ ಒಟ್ಟು 30 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಕ್ಕ್‍ಡಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ಉಪಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಅಟಾಪ್ಚಿಂ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಗೀತಾ ಗಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಅಶೆಂ ಕಾ0iರ್Éುಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾ0iÉುನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್, ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠ0iÉ್ಲುಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಫುರ್ತಾದೊನ್ ಕಾ0iರ್Éುಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಣೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊಂ. ರಾತಿಕ್ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸವೆಂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ತಾದೊ, ಕೆವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಂದೀಪ್ ಪೆರಾವೊ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜ, ವೀಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೊಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಫಿಲಿಫ್ ಲೋಬೊ, ಕಿರಣ್ ಡಿ. ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಜಾಕ್ಷನ್ ಫುರ್ತಾದೊ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಅಪೆÇ್ಲ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಲೊ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | Parish | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved. Powered by eCreators