ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ತ್ರಿದುಮ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ 06 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವ್ಹರಾರ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಭೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಜೆಜುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯಾಜಕೀ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಗಾ ಸೆವೆಚೊ ಉಪದೆಸ್ ಆಟಾಪ್ಲಲೊ. ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಹಾಂಣಿ ಜೆಜುಚೊ ಆದೇಶ್ ಪಾಳ್ನ್ ಸ್ರೀಯೊ, ದಾದ್ಲೆ, ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಯುವಜಣ್, ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ಧುಲೆ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ಜೆಜುನ್ ಯಜಾಕೀ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವರ್ನ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆರಾಧನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Photos Click here: https://www.rosariocathedral.org/notice-board/photo-gallery/733-2023

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators