ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವರಸ್ 2022 ಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ 05-06-2022 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂಚಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚ್ತಾಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿಸೋಜ , ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ವೆದಿ ಸೆವಕ್, ತುರಿಬಲ್ –ಧುಂಪಾ ಸವೆಂ, ದೋಗ್ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್, ಪೆಟೈಲೆಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಎಕೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹಾತಿಂ ವಾಂಜೆಲ್ ಘೆವ್ನ್, ಪೆಟೆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾತಿ ಫುಲಾಂ ಸವೆಂ,

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators