2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾರ್ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators