(ರೊಜಾರಿಯೊ ಸಾ೦ಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸಭಾಭವನ)

Hall Rent Rs.
Rs. 15,000.00
Luxury Tax (10%)
1,500.00
Caution Deposit
2,000.00
Total
18,500.00
 
ADDITIONAL FACILITIES
LIGHTING-ILLUMINATION

Inside Hall Stage – Front Portion

1,500.00

Outside Hall – Front

 

         - Full lighting

6,000.00

         - Half lighting

4,000.00

         - Name Board (per letter)

30.00
   

Sound System
          - 1 mike + C.D only:

1,000.00

         - Band/Orchestra/Vadya

1,200.00
   

Maharaj Chairs (2)

500.00

Shamiyana

4,000.00
   

Conference Hall Rent:

3,500.00

Caution Deposit

1,000.00
   
Contact: Rosario Cultural Hall
2420942
         - Lighting: Dolphy D’souza
9449615492
         - Sound: Chris Electronics
9448123375
         - Shamiyana: Links Arrangers
9448152522

 

N. B.: Caution deposit will be refunded after 3 days of the function
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನ೦ತರ ಹಿ೦ದೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

Paper plates & plastic cups prohibited. If used a find of Rs. 500/- will be charged.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟು, ಲೋಟಗಳನ್ನು ನಿಶೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸದಲ್ಲಿ ರೂ. 500/- ದ೦ಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators