ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನೊ ಮರ್ಯೆಚಾ ಕೊಂತಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ 2022 ಅಕ್ತೊಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 31 ವೆರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೀಜನರಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾನಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಾಕಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಮರ್ಯೆಚಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಸಮ್ಕಾರ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ತೇರ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಟ್ವೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಲ್ಫೆಡ್

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators