ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾನ್ 2022 ಅಕ್ತೋಬರಾಚಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪರಾ 2.30 ವ್ಹರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್, ಜೇನ್ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೋರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನಿಕಟ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ್

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators