ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲಾಯಿಕ್ ಅಪೊಸ್ತಲಾದಿಚೊ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಯೋಗ್ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಸರಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸುಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಶಿಬಿರ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 14.11.2021 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವ್ಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾಂ 1.00 ವ್ಹರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾ, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೇಜಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಯೋಗಾಂಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್-ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಮುದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಝಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಾಹಿಲಾ ಡಿ’ಅಲ್ಮೇಡಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators