14.02.2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಹಿತಿ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ 30 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಲ| ಫಿಲಿಪ್ ಜೆ ಪಿರೇರಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಕಶೆ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂಗ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳಾಶಿ ಕರ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ದೊಳೆ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ‘ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಕಾಡ್ನ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಿಯಾ’ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಘರಾ ದವರ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ವ್ಹರಾಂ ಭಿತರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ದೊಳೆ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಭಯ್ಣ್ ಡಾ| ಸರಿತಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎಂ ಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ, ಘರಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊವಾರಿಂ ನಿತಳಾಯ್ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಖಾಣ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ನೀದ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ನೇತ್ರದಾನ್ ಆನಿ ಬ್ಲಡ್‍ಕ್ಯಾಂಪ್’ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators