2018 ಜುಲಾಯ್ 08 ತಾರಿಕೆರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಚೆಸ್ಸ್ ಆನಿ ಕೇರಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. 18 ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿ 10 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿಮೇಟರ್ ಸಿ| ಸೆಲಿನ್, ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ರೆಫ್ರಿಂನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಮಾ|

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators