ದುಲೊಬ್ ಗುಲೊಬ್
 
Marian Rose Sodality

2013-14 ವರ‍್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿ೦ ಆಸಾತ್:

ಸಚೇತಕ್       :    ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜ
                      ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ಎ.ಸಿ.          
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್          :    ಶರಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    :    ಡೋನಾ ಡಿ’ಸೋಜ


Animator :    Mrs. Lilly D’Souza and Sr. Shalini A.C.
President:    Sheryl Mary D’Silva
Secretary:    Dona D’Souza

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators