2018 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಲೇಡಿಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೀಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಅವಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೀಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸರ್ವ್ ಅವಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಮಿನಿಸಾಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 60 ಜಣಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್, ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಸಹಾಯಕ್, ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಸೊಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ.ಜೆ. ಸೈಮನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಫ಼್ಲೋಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ಅವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರ್ಸೆಲಿನ್ ಪಿರೇರಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅವಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಹತ್ವಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಲೇಡಿಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ವಿನ್ನಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಿಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿಲೆ. ಶಿಫಾಲಿ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators