1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Church of Our Lady of Rosary of Mangalore or Rosario Cathedral is a Roman Catholic cathedral in the Roman Catholic Diocese of Mangalore, dedicated to Our Lady of the Rosary. It was the first Roman Catholic church in the Canara region.

IMAGE Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus, Iam immensely happy to associate myself with the Cathedral Church and feel proud to know that it completed 450 years of its foundation and meritorious serviceto the faithful of the diocese, as it is the Mother Church. Read More...
IMAGE     -ವಿಗಾರ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ Read More...
IMAGE ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ವೆಳಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್
2021 ಜೂನಾಚ್ಯಾ 09 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸುಮಾರ್... Read More...
IMAGE ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್
2021 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ... Read More...
IMAGE ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ 2021 - ಸಂಭ್ರಮ್
2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್... Read More...
IMAGE ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ
2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್... Read More...
IMAGE ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿದುಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸ0ಭ್ರಮ್ – ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾ0-ಮರ್ಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಹೊ ದೀಸ್... Read More...
IMAGE ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ತ್ರಿದುಮ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಂಮ್ಚೆ... Read More...
IMAGE ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮರಣ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್... Read More...
IMAGE ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಕ್ತ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಉಚಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ತಪಾಸಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ರುಜಾಯ್ ಘಟಕ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್,... Read More...
IMAGE ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 'ಅಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಶಿಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವರಸ್' ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ Amoris Laetitia (on the joy beauty of families love) ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ... Read More...

 

 

 

 


Pope FrancisMost. Rev. Peter Paul Saldanha
Bishop of Mangalore


 
V. Rev. Alfred Pinto
Parish PriestFr Vinod Lobo
SociusFr Rocky Fernandes
Principal - Rosario CollegeFr. Victor D'Souza
Principal - Rosario PU College


 

 

 

Sundays
6.30 a.m : Malayalam
8.00 a.m : Konkani – Community Mass
9.15 a.m : Konkani – Children Mass
10.15 a.m: English... more ...

Our Lady of Perpetual Succour
Saturday :06.30 a.m. & 05.00 p.m. mass

Our Lady of Holy Rosary
Wednesday : 06.30 a.m. mass ... more

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators