2020 ಮಾರ್ಚ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ತರ್ಬೆತಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಉರ್ಬೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತರ್ಬೆತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಿ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಸಂಪ್ಲಿ.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators