ಸಾಂ. ಇನಾಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ 8 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ 9 ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 7 ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾನ್

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators