ದಿರೆಕ್ತೊರ್ : ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಚೇತಕ್ : ಭಾವ್ ಆಲೊಶಿಯಸ್

ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ಮೊಂತೇರೊ

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ರೆಹನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ : ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟಸ್ ನಾಥನ್ ಮೊಂತೇರೊ

ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ಯಾರೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ಖಜನ್ದಾರ್ : ಹ್ಯಾನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ

 

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators