2019 ಅಗಸ್ಟ್ 25 ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾರ್ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

Write comment (0 Comments)

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators