2024 ಮೆಯಾಚಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಚಾ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ನವೊ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಬಿಶೊಪ್ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ವೀeóï ದಿವ್ಯಾನಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಮಾತೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಜûರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ MC ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿಸೋಜನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ವಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಹಾಜûರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. S.M. Pinto ಚಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ Skit, Dance, ತಶೆಂಚ್ spot games, Housie Housie, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸವಿತಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾಂ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಜಮಾತೆಕ್ 30 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೆವುನ್ ಬಾಯ್ಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಸವೆಂ ಜಮಾತ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಿ.

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators