ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥೆ ಫಿರ್ಗಜ್-ಕುಡಿಚೆ ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವೆ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಸಮುದಾಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ. ಹರ್ ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಧ್ಯೇಯ್-ಉದ್ಧೇಶ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂವಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆ ಪರಸ್ಪರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೆದಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್, ತೀನ್ ವ ಚಡ್‌ಚ್ ಸಂಘಾಂನಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸಂಘಾಚೆ ಧ್ಯೇಯ್ ಸುಫಳ್ ಕರ‍್ಚಾ ಉದೆಶಿಂ ಸಾಂದೆ ವಿವಿಧ್ ಜವಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್, ತರಿ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ಗುಸ್ಪಡೆವಿಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ಸಾಮನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಮತದಾನಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ಯಾತಿವಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಬರೆಪಣಾಪಾಸತ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್, ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮುಳಾಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ‍್ಚಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಶಹಭಾಸ್!

(ವಿ.ಸೂ.: ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂತುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂವಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವ ಗುಸ್ಪಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.)

ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ  ಮಾತ್ಭಾರಿ


 
Parish Pastoral Council 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಬರೆಂಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮುದಾಯಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮುಖೆಲಾಚೊ/ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್. ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಕ್ ಹಿತಾಖಾತಿರ್ ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯೆವ್ಜಿತಾ ಆನಿ ತಿಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ‍್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಶುಭಾಶಯ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸೆವಕ್ Parish Clergy

2013:

Fr J. B. Crasta
Fr Amith Rodrigues
Fr Alwyn Serrao
Fr Rocky Fernandes

2017:

V. Rev. Fr. J. B. Crasta - Parish Priest
Fr. Anil Ivan Fernandes - Assistant Priest
Fr. Rocky Fernandes - Principal - Rosario College
Fr. Vincent D'Souza - Principal - Rosario PU College

 

Subcategories

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators