ಕುವೈಟ್, ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆನಿ ಕತಾರ್ಚೊ ಪಾಪಾಲ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಮೊನ್ಸಿಜೊರ್ ಯೂಜಿನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಣಿಂ 2024 ಜೂನ್ 2 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ರುಜಾಯ್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ. ನುನ್ಸಿಯೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಹಿ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. "ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂ ರಾವ್ತಾ. ಆನಿ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಅಮಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲೊ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜೆಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್-ಭೈಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನುನ್ಸಿಯೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators