ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳ್ 2019


ಸಂದೇಶ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ರುಪಾಂತರ್ ಕರ್ಯಾಂ

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್:
a)    ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್. ಉಪಾಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ 18 ಥಾವ್ನ್ 60ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ತಾ.
b)    ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಸುಕ್ರಾರಾಂನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.
c)    ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.
d)    ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಪರಿ ತೇರ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.
e)    ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿನೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.  
f)    ಹರೇಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.15 ತೇರ್ಸ್, 4.30 ವ್ಹರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಆರಾಧನ್.
g)    ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಚಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ 7.40 ಕ್ ನಿಯಾಳಾಚಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್.
ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್, ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವ್ರುಕ್:
1.    ಸದಾಂಯಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.
2.    ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ವಾಚ್ಚೆಂ.
3.    ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧಾನ್ ಧರ್ಮ್, ಉಪಾಸ್.
4.    ಜೆಜುಚೆ ಕಶ್ಟಾಂ-ಪಾಶಾಂವಾಚಿ ಕಥಾ ವಾಚ್ಚಿಂ
5.    ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ತೇರ್ಸ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೊ.
6.    ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ತೇರ್ಸಾಕ್, ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಆನಿ ಆರಾಧಾನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ
7.    ಖಾಣಾಂಚೆರ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್, ಮನೋರಂಜನಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ಚೆ.

 


Lenten Season 2019


Theme: A Call for the conversion of Heart


Kindly Note the following:
As per the obligations of the church the Ash Wednesday and Good Friday are the days of fasting and prayer. This obligation binds every person between the age of 18 and 60. On these days of obligation and all the Friday’s of the Lent one must abstain from meat (and items made with meat).

Church Liturgical Service during Lenten season

  • In the mornings we shall begin the daily mass with the way of the cross.
  • In the evenings First Rosary, then daily mass followed by we shall have the way of the cross.
  • On Tuesdays after the evening mass we will have audio visual way of the cross instead of intercessory prayers.
  • On Friday’s 4.15p.m. - Rosary, 4.30pm - Way of the cross followed by adoration of the Blessed Sacrament.
  • On Sunday’s

               7.40a.m. Way of the cross followed by mass at 8.00a.m.
               Children Mass at 9.15a.m.
               English Mass at 10.15a.m. Followed by way of the cross.
               Malayalam Mass at 6.30a.m. Followed by way of the cross in the mini Hall.

    We request you to organize masses, conduct way of cross and Rosary in the houses of the sick and needy. 

 

Reminders for the Lenten Season:

      To be regular for the daily mass.To read the word of God daily.To spend time in prayer fasting and works of charity.To read and reflect on the passion of Christ.To partake in the Friday’s way of the cross mass and adoration.To limit your food, drinking habits.No to miss the Rosary and evening family prayers.

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators