ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಣಿ ಮಿಸಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ರೀತ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೇಳ್, TV. ಅನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಆನಿ ದುರುಪಯೋಗ್ ಹಾಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ಚಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀಟ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೇಬಲ್ ಹಿಣೆ ವಾಚ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ Helna George  ಹಿಣೆ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.  ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್  ಉತ್ತೀಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ತಾಂಚಾ ಭಾಷಣಾಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ತಾಂಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.  ತಶೆಂಚ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.  ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮನಃಪೂರ್ವಕಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಂತಾರ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators