ಮಾತೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ವಾಚಾಪ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜುನಾಚ್ಯಾ 04 ತಾರ್ಕೆರ್ 2023 ಆಯ್ತಾರಾ  ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.30 ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ  ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ 14 ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾತೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಮಾತೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೆ 28 ಅಧ್ಯಾಯ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ವಾಚ್ಲೆ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಶೀರ್ವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ 60 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators