ಶಿಕ್ಪಾ ಅಯೋಗ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 03/09/2023 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 8 ವ್ಹರಾಚಾಂ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪಂಚ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮ್ಹುಣಸರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಿತಾದ್ವಾರಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ..ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ, TELOCA Rehabilitation Centre, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ , ಮಾ.ಬಾ. ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ.ಬಾ.ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಝಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, 21ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವಿಯಾನಾ ಮೊಂತೆರೋನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಲೆ. ಹೆಝಿಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಹೊ ಮ್ಹಹಿನೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಹಹಿನೊ, ದೆಕುನ್ ಹೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ..ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಶಿಕಾಪ್, ಕುಟಾಮ್, ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಚಾಜಯ್ ಪೊಡ್ತಾ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರ್ಯ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ... Just ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಣ್ಗೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಹಿತ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಬೂಕಾರ್ ದೋನ್ greatfulness ಬರೈಜಾಯ್ ಖೆಳಾಂತ್,ನಾಟಕಾಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ .ಆಮ್ಚಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಕರ್ಚೆ ನಹೀಂ.ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಣ್ ಘೆಜಯ್...Hugs and not drugs ಅಮ್ಕಾಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚೊ ಫವರ್ ನಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಫವರ್ ಜಾಯ್ ಆಶೆ PPT ಮುಖ್ರಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ..

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೀಣಾ ಸಲ್ಡಾನಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ

 

 

 

 

 

 

 

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators