ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 2023 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಫುಲಾಂರ್ಪಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಅಗ್ಣಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನವ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾತಾಚ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯ ಟ್ರಕ್ಕರ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ಗ್ರೊಟ್ಟಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಪುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಪಾಂನಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಸಂತೊಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators