2024 ಮೆಯಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿ ಮಂಜೆಶ್ವರಾಚಾ ಉದಯ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮೆಯಾಚಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿಂ ಶಾಲೊ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹೆಜೆಲ್ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಸ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮೆಯಾಚಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಾಕ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷಾಕ್ ತಾಚಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸಾನ್, ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್-ಭೈಣಿಂ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 www.rosariocathedral.org. All rights reserved.
Powered by eCreators